-Podnikateľské myslenie-

Radšej raz skúsiť ako stokrát počuť

Objednajte si u nás podnikateľské myslenie v praxi. Tento tréning vám pomože identifikovať schopnosti ako využiť príležitosti a plánovať a riadiť kreatívne procesy, ktoré majú kultúrnu, spoločenskú alebo finančnú hodnotu. Ocitnete sa v  prostredí plnom príležitostí. Overíte si prístupy k plánovaniu a riadeniu, etické zásady a sebauvedomenie. Získate zručnosti, ako kreativita (predstavivosť, kritické uvažovanie, riešenie problémov), komunikácia, mobilizácia zdrojov (ľudí a vecí) a zvládanie neistoty, pochybnosti a rizika. Tréning podnikateľské myslenie je orientovaný na zmenu postojov, ako sebaúčinnosť, motivácia a vytrvalosť a oceňovanie názorov iných.

Výsledky prieskumu naznačujú, že v školách by sa mali ďalej zdôrazňovať podnikateľské a inovačné kompetencie. Účinným postupom na rozvoj kompetencií žiakov sa zdajú byť mimoškolské činnosti. Na druhej strane učitelia uviedli ťažkosti s prístupom k organizáciám, asociáciám a podnikom a so spoluprácou s nimi.

Podnikateľské myslenie v praxi neprebieha izolovane od vonkajšieho sveta. Zažijete spoluprácu s externými organizáciami s cieľom umožniť vzdelávanie sa inými spôsobmi.
 

Podnikateľské kompetencie sa týkajú schopnosti rozpoznať a chopiť sa príležitosti, ako aj kreatívne plánovať a riadiť procesy, ktoré majú kultúrnu, spoločenskú a finančnú hodnotu. Je to mnohostranná schopnosť zahŕňajúca znalosti kontextov a príležitostí, etických zásad a sebauvedomenia. Okrem toho zahŕňa zručnosti ako kreativita (predstavivosť, kritická reflexia, riešenie problémov), komunikácia, mobilizácia zdrojov a vyrovnanie sa s neistotou, nejednoznačnosťou a rizikom, spolu s postojmi vlastnej iniciatívy, motivácie, vytrvalosti a váženia si názorov iných. Podobne aj inovačné kompetencie sa týkajú zmesi určitých osobných charakteristík, sociálnych zručností, znalosti obsahu, myslenia orientovaného na budúcnosť, kreatívneho myslenia a zručností v manažmente a tvorbe projektov. Cieľom podnikateľského vzdelávania je rozvíjať zručnosti a myslenie tak, aby boli schopní premeniť kreatívne nápady na podnikateľskú aktivitu. To si vyžaduje partnerstvá s organizáciami z vonkajšieho prostredia, čím sa podporuje zážitkové učenie.

Tvorivé vzdelávanie – to je naša misia. Naše vzdelávanie je založené na praxi „tvorby a výroby kozmetických receptúr“. Kľúčom je pochopenie princípu, že učenie znamená zbieranie skúseností a skúsenosť sa dá získať len praxou.

Nákupný košík
sk_SKSlovak
Prejdite na začiatok