-Spektrofotometria-

Spektrofotometria v UV a VIS

oblasti sa využíva pri štúdiu chemických, najmä komplexotvorných rovnováh, na sledovanie kinetiky reakcií látok absorbujúcich v tejto oblasti a pri vyšetrovaní štruktúry molekúl. Okrem štúdia teoretických problémov sa používa najmä v analytickej praxi na stanovenie látok absorbujúcich v tejto oblasti.

Spektrofotometria

patrí do skupiny spektrálnych optických metód založených na meraní a vyhodnocovaní absorpčných spektier. Pri prechode elektromagnetického žiarenia vrstvou absorbujúceho prostredia dochádza, okrem iných javov k jeho čiastočnej alebo úplnej absorpcii. Fyzikálna podstata javu absorpcie súvisí s excitáciou atómov a molekúl pohltením
energie žiarenia. Pri absorpcii ultrafialového a viditeľného žiarenia (λ = 200 – 800 nm) dochádza v molekulách k excitácií vonkajších (väzbových) elektrónov, preto analytickej metóde využívajúcej túto časť absorpčných spektier hovoríme molekulová spektrometria
v oblasti elektrónových spektier. Absorpčné spektrá v oblasti žiarenia s dlhšími vlnovými
dĺžkami (λ = 1 – 103µm), pri ktorých sa menia vibračné a rotačné stavy molekúl, využíva
infračervená spektrometria.

sk_SKSlovak
Prejdite na začiatok